Suport al diagnòstic

Veure productes de suport al tractament

RAID-CRC

Risk assesment Intestinal Disease-Colorectal Cancer (RAID-CRC) és un avançat sistema automatitzat per a la ràpida determinació del risc de càncer colorectal a través de la detecció de biomarcadors (marcadors microbiològics) en mostres de femta. Actualment GoodGut està treballant en la optimització i en el disseny dels prototips de RAID-CRC.

RAID-CRC ofereix un mètode no invasiu, amb alta sensibilitat i especificitat, ràpid, de fàcil ús i econòmic per pre-diagnosticar el càncer colorectal (CCR) i determinar-ne el risc en etapes prèvies. En l’actualitat, l’únic mètode diagnòstic d’elecció per CCR és la colonoscòpia. Aquesta és una tècnica invasiva que ha de ser realitzada per un metge amb formació especialitzada en endoscòpia i requereix que el pacient estigui anestesiat.

Així doncs, els principals desavantatges associats a la colonoscòpia són: els risc de mort relacionat amb l’anestèsia i la possibilitat de perforació intestinal, i l’elevat cost tant de l’equip com del personal requerit per la tècnica. La colonoscòpia s’aplica en pacients dels que hi ha sospita de CCR, pacients amb CCR com a seguiment, familiars de pacients amb CCR amb factor genètic. En front aquesta situació la principal necessitat és la d’un mètode de prediagnòstic no invasiu, ràpid, de baix cost i amb alta especificitat i sensibilitat que permeti fer una selecció dels pacients que presentin indicadors de risc de CCR alts i que realment necessiten que se’ls hi realitzi una colonoscòpia per valorar i caracteritzar la neoplàsia en tipus, extensió, etc.

Actualment, s’estan utilitzant el test de sang oculta en femtes (TSOF) per suplir aquesta necessitat, però la seva baixa especificitat fa que un 30% de les colonoscòpies siguin mal indicades. L’ús de RAID-CRC permetrà discernir amb exactitud les persones amb indicadors alts de CCR dels que presenten indicadors baixos. D’aquesta manera, s’optimitzarà el nombre de colonoscòpies realitzades, es reduiran les despeses associades aquest mètode i s’evitarà que el pacient assumeixi, innecessàriament, el risc de mort associat a les colonoscòpies. A més a més de prevenir eficientment el CCR.

D’acord amb les dades del 2008 GLOBALCAN es calcula que cada setmana es diagnostiquen 500 casos nous de càncer colorectal (CCR) a Espanya, 8.666 casos nous de CCR a Europa i 2.500 casos nous de CCR a USA. Aquestes dades suggereixen que és necessari planificar mesures de prevenció i tractament més eficaços per a aquest tipus de neoplàsia. S’ha observat en assaigs aleatoris controlats que els mètodes de detecció de risc de CCR són els més econòmics i eficaços reduint significativament la incidència de CCR i la mortalitat. El mètode de cribratge actual és el test de sang oculta en femtes (TSOF), però no està resultant efectiu ja que no és suficientment especific i no aconsegueix detectar els adenomes previs a la fase simptomàtica del CCR.

El marc actual en què s’enquadra la salut, tan pública i privada, dificulta l’accés als seus usuaris fent necessari centrar els esforços a obtenir tecnologies de baix cost que permetin prevenir eficientment les malalties.

En aquesta línia es situa RAID-CRC, el qual permetrà pre-diagnosticar el CCR i identificar els sans de la població de risc mig (>50 anys). D’aquesta manera, s’economitzarà l’ús de les colonoscòpies, es detectarà el càncer en fases prèvies que permetrà prevenir la malaltia i, d’aquesta manera, reduir els tractaments. Segons les nostres dades, implantació de RAID-CRC en el sistema sanitari representarà un estalvi de 30 milions d’€ en colonoscòpies i desaturació de les llistes d’espera.

Què existeix en l’actualitat?

Actualment, s’estan utilitzant el test de sang oculta en femtes (TSOF) per cribratge prèvi a la colonscòpia; però la seva baixa especificitat fa que un 30% de les colonoscòpies siguin mal indicades.
Així doncs, la tècnica diagnòstica d’elecció acaba essent la colonoscòpia, tècnica invasiva que implica un temps i un cost elevat.

  • 6 setmanes d’espera
  • 600€ aproximadament
  • Colonoscòpia

Què permetrà el RAID-CRC?

L’ús de RAID-CRC permetrà discernir amb exactitud les persones amb indicadors alts de CCR dels que presenten indicadors baixos. D’aquesta manera, s’optimitzarà el nombre de colonoscòpies realitzades, es reduiran les despeses associades aquest mètode i s’evitarà que el pacient assumeixi, innecessàriament, el risc de mort associat a les colonoscòpies. A més a més de prevenir eficientment el CCR.

  • 1 hora aproximadament d’espera
  • 40€ aproximadament
  • Biomarcadors en mostres de femta

Amb el finançament de:

CDTI

MINECO-FEDER

 

prodfarmaceutics